Actueel

24 april 2018

Nieuwe expositie
Op dinsdag 8 mei om 16.00 uur zal de heer Ger van Langen, directeur van Wagenborg PassagiersDiensten, in het Bezoekerscentrum de expositie 'Klaas Onnes, Kapitein en Schilder' openen.

23 april 2018

Van de bestuurstafel
Verslag van de bestuursvergadering 23 april 2018
Dit was een enigszins gedenkwaardige bestuursvergadering. Onze voorzitter Erik Gerbrands zal noodgedwongen deze functie op korte termijn neerleggen. Reden daarvan is zijn aanvaarding van de functie als wethouder in het nieuw gevormde College van B&W. Deze twee functies zijn niet te combineren. Voor 't Heer en Feer is het een aderlating dat Erik opstapt, wel prettig dat in het College iemand zit met hart voor de cultuurhistorische vereniging. Elk nadeel heeft zijn voordeel! Erik had wel al nagedacht over een mogelijke opvolging en daarvoor een voorzet gedaan. Wij hopen op korte termijn daar meer informatie over naar buiten te brengen. Erik van harte gefeliciteerd met de functie van wethouder.
In de vergadering werd o.a. gesproken over de volgende expositie. Binnenkort wordt de expositie 'Trouwe wachters', gewijd aan de strandpalen op het eiland, afgesloten. Deze expositie was een groot succes.
De volgende expositie is gewijd aan der kapitein/schilder Klaas Onnes en zal op 8 mei geopend worden. U gaat daar meer over lezen! En natuurlijk bent u welkom in het Bezoekerscentrum om het werk van deze schilder zelf te zien.

3 april 2018

JAARBOEK 2017
Op 3 april zag het jaarboek 2017 het licht. De presentatie vond plaats in het Cultureel Ontmoetingscentrum, tijdens het koffie-uurtje voor de senioren. Die locatie was niet toevallig. In 2017 werd De Riich afgebroken, een centrum waar behalve een reeks seniorenwoningen ook een ruimte bestond voor gezamenlijke activiteiten, zoals dit koffie-uurtje.
Lies Nieuwland, voor Stichting Welzijn werkzaam in de ouderenzorg, mocht uit handen van voorzitter Erik Gerbrands het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Erik bedankte de redactie van het jaarboek die ook nu weer prachtig werk afgeleverd heeft. Het jaarboek geeft een goed beeld van het leven op het eiland, het wel en wee, met aandacht voor zowel kleine als grote gebeurtenissen. De vele foto's verlevendigen de tekst en dragen daardoor bij aan het beeld dat we ons van 2017 door dit jaarboek kunnen vormen en in herinnering houden.
Dat is ook de waarde van de jaarboeken, waarvan 2017 de veertiende editie is. Ze helpen mee de band met het verleden vast te houden, veel voor vergetelheid te behoeden, ontwikkelingen te duiden.

U kunt het jaarboek verkrijgen bij boekhandel Kolstein en in het Bezoekerscentrum. Bij aanschaf in het Bezoekerscentrum geldt voor leden van de vereniging een korting. Verder is het boek te bestellen: penningmeester@theerenfeer.nl

26 maart 2018

Van de bestuurstafel
Verslag van de bestuursvergadering 22 maart 2018
In deze vergadering werd de presentatie van het jaarboek op 3 april voorbereid. Meteen na de presentatie is het jaarboek verkrijgbaar bij boekhandel Kolstein en het Bezoekerscentrum. Voor leden geldt een korting wanneer het wordt opgehaald in het Bezoekerscentrum. Ook is het te bestellen via penningmeester@theerenfeer.nl
Verder werd de werkconferentie voorbereid die in april zal plaatsvinden. Doel daarvan is de communicatie binnen en tussen de werkgroepen én tussen werkgroepen en bestuur te verbeteren.
Het thema onderdak komt iedere vergadering en dus ook nu weer terug. Er zijn gesprekken gaande met het nautisch centrum en de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken de oude reddingbootschuur/brandweerkazerne tot een geschikt gecombineerd onderkomen te verbouwen. Gezien de staat van het gebouw zal dit een behoorlijke financiële injectie vragen.

24 februari 2018


24 februari 2018

Van de bestuurstafel
Tijdens de vergadering van 23 februari was er allereerst een gesprek met Harry Alers, de initiator van het project 'strandpalen' dat al een tijdje loopt. De expositie met dit onderwerp is nog te bezoeken tot begin mei in het Bezoekerscentrum, het aansluitend themanummer ook aldaar te koop.
Vervolgens ging het bestuur in gesprek met de werkgroep Collectiebeheer. De leden daarvan zouden graag meer samenwerking zien tussen werkgroepen en bestuur, tussen werkgroepen onderling maar ook binnen de werkgroep. Het bestuur heeft dit opgepakt en een werkconferentie voor alle werkgroepen en bestuur bepaald op 11 april.
De rest van de vergadering werd vnl besteed aan de voorbereiding van de algemene ledenvergadering, een dag later nl zaterdag 24 februari.

1 februari 2018

Algemene Ledenvergadering
 • Wanneer: zaterdag 24 februari 2018, aanvang 14.00 uur.
 • Waar: Dorpshuis Schiermonnikoog.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. a. Vaststellen verslag van de ALV op 25 februari 2017.
b. Vaststellen verslag van de bijzonder ledenvergadering op 2 september 2017.
4. Mededelingen.
valign=top>5. Ingekomen stukken.
6. Jaarverslag 2017 door secretaris
7. Financieel:
a Verslag van de penningmeester;
b Verslag van de kascommissie;
c Verkiezing kascommissie 2019;
d Vaststellen jaarrekening 2017;
e Vaststellen begroting 2018.
8. Verslagen van de werkgroepen:
a Sam Dijs: funerair erfgoed;
b Hilbert de Vries: tijdschrift;
c Eric Augusteijn: expositie, collectiebeheer, jaarboek, websites.

PAUZE
Tijdens de pauze kunnen leden uit een arsenaal van cultuurhistorisch materiaal kiezen tegen een zelf te bepalen vergoeding.

9.

Beleidsplan.
10. Bestuursverkiezing.
Kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden vóór de opening van de vergadering.
11. Rondvraag.
12. Aankondiging algemene ledenvergadering 2019: datum, tijdstip en locatie.
13. Sluiting

KORTE LEZING DOOR HENDO TEENSMA over zijn juist verschenen boek.

***
De uitnodiging met jaarrekening 2017 en begroting 2018 wordt aan de leden toegezonden, uiterlijk een week voor de vergadering.
Het is prettig wanneer u bij verhindering dit door wilt geven aan het secretariaat: secretaris@theerenfeer.nl

23 januari 2018

Van de bestuurstafel
De eerste bestuursvergadering in 2018 werd grotendeels gewijd aan de voorbereiding van de algemene ledenvergadering op zaterdag 24 februari.
Leden van de vereniging zullen per post een uitnodiging ontvangen, met daarin de agenda en de nodige financiële verslagen: jaarrekening 2017 en begroting 2018. Deze zult u vinden op de achterzijde van de uitnodiging.
De agenda en de andere vergaderstukken zullen vanaf 1 februari op de website te lezen zijn.
Het bestuur besteedde verder aandacht aan het hoofdstuk huisvesting -een kwestie van een lange adem maar hoogst noodzakelijk- en aan de behoefte het bestuur uit te breiden. U kunt u tot aanvang van de vergadering op 24 februari nog aanmelden als kandidaat-bestuurslid.

24 december 2017

Van de bestuurstafel
Op woensdag 20 december zat het bestuur voor het laatst dit jaar aan tafel voor de maandelijkse vergadering. Naast terugkerende onderwerpen als huisvesting en het project strandpalen - waarvan de expositie inmiddels loopt in het Bezoekerscentrum - ging de aandacht deze keer naar de verschillende werkgroepen binnen de vereniging en de zorg daarover.
De vele werkzaamheden - denk daarbij o.a. aan het opzetten en inrichten van exposities, uitbrengen van tijdschrift en jaarboek, het archiveren en toegankelijk maken van materiaal – worden door steeds minder mensen verricht. Die doen dat met hart en ziel. Echter, in het belang van de vereniging, in het belang van de cultuurhistorie is het noodzaak om een voldoende brede basis te hebben qua menskracht.
Door meer zichtbaar te zijn, vaker naar buiten te treden, hoopt het bestuur de betrokkenheid te vergroten, ook bij een volgende generatie die te zijner tijd het stokje zal overnemen.


4 december 2017

Van de bestuurstafel
Op 29 november hield het bestuur de maandelijkse vergadering. Gesproken werd met de werkgroep die het tijdschrift verzorgt en daarvoor een compliment kreeg. Meer kopij van derden zou welkom zijn. Het tijdschrift wordt voor een aanzienlijk deel gevuld vanuit de werkgroep zelf.
In de vergadering stond uiteraard weer het zo gewenste en noodzakelijke onderdak voor de vereniging op de agenda. De Gemeente heeft weliswaar een pand aangewezen, maar verder nog geen stappen gezet. Het pand verkeert in verwaarloosde staat, of het geschikt is moet nog blijken d.m.v. onderzoek. Het bestuur blijft druk uitoefenen.
De nieuwe expositie, gewijd aan de strandpalen, werd besproken. Deze is inmiddels van start gegaan en te bezoeken tot maart. Hieraan gekoppeld is het themanummer van dit jaar.
Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de website. Plan is dat deze voorjaar 2018 de lucht in gaat. Daardoor zal materiaal nog toegankelijker worden, al worden aanvragen ook nu al voortvarend opgepakt en afgehandeld.


2 december 2017

Expositie 'Trouwe wachters'
Op 13 december 2017 opent burgemeester Ineke van Gent de nieuwe tentoonstelling in de expositiezaal van 't Heer en Feer in het Bezoekerscentrum.
De titel van de tentoonstelling is 'Trouwe wachters - Strandpalen op Schiermonnikoog'.
De expositie bestaat uit schilderijen van schildersclub 'De Kwast' en informatie over de geschiedenis van de strandpalen op ons strand. Hij is ingericht door Harry Alers, die ook het bijbehorende themanummer verzorgde.

24 oktober 2017

Van de bestuurstafel
Jaarlijks houdt de vereniging een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid, financieel verslag doet en belangrijke kwesties besproken worden.
Het bestuur vergadert maandelijks en alhoewel tijdens de algemene ledenvergadering grote lijnen en lopende zaken hun weerslag vinden, lijkt het ons als bestuur goed via onze site u vaker te informeren, vanuit gehouden bestuursvergaderingen.

Strandpalen
Het bestuur kwam op 24 oktober bij elkaar. Om te beginnen werd tijd ingeruimd voor een gesprek met Harry Alers, vanwege zijn project strandpalen. Die palen zijn niet meer functioneel maar mogen gezien worden als deel van onze cultuurhistorie. Harry vraagt d.m.v. zijn project op meerdere wijzen aandacht voor deze palen. Op deze manier worden ze voor de vergetelheid behoed en voortaan ook onderhouden. Rijkswaterstaat speelt daarin een belangrijke rol en neemt die ook serieus. Er is met een opknapbeurt begonnen. De komende maanden zullen d.m.v. dit project op verschillende manieren de palen in de belangstelling komen te staan. We laten dit nu, oktober, nog even een verrassing zijn.

Website
De website van 't Heer en Feer is aan een facelift toe, eigenlijk aan een totaal nieuw gezicht. Het bestuur is al een tijd doende om dit voor elkaar te krijgen. Na een oproep meldden zich diverse partijen om dit project op te pakken. Offertes werden gemaakt, het traject loopt. De beperkte financiële middelen van onze vereniging zijn in deze een niet onbelangrijke factor.

Huisvesting
Uiteraard stond ook de huisvesting op de agenda. Onze voorzitter, Erik Gerbrands, deed tijdens de raadsvergadering in oktober nog een poging de Raad op andere gedachten te brengen. Last minute had zich iemand gemeld die bereid was jarenlang substantieel bij te dragen in de kosten, mocht 't Heer en Feer het Koningshuis verwerven. Zowel de Christelijke Groepering Schiermonnikoog als Schiermonnikoogs Belang waren op onze hand, maar helaas zitten zij in de oppositie. De andere partijen bleven bij hun standpunt het Koningshuis te laten verbouwen tot twee wooneenheden. Einde verhaal.

De Gemeente heeft nu de brandweerkazerne bestemd als mogelijk toekomstig onderdak voor 't Heer en Feer, samen met het nautische museum. Wij zouden dan met die groepering in gesprek moeten gaan over hoe, wie waar en wat. Dan moet ze eerst wel een vertegenwoordiging hebben, hetgeen nu niet het geval is. De kazerne verkeert in verwaarloosde staat. Of het reëel is om daar de benodigde huisvesting te creëren is de vraag. Het zal een lange-termijn-gebeuren worden door deze factoren.

Dit waren de 'high lights' van de bestuursvergadering in oktober.

2 september

VERSLAG bijzondere ledenvergadering van 't Heer en Feer

Op zaterdag 2 sept. vond er een bijzondere ledenvergadering plaats in Herberg Rijsbergen aan de Knuppeldam. Reden voor deze vergadering was het gegeven dat door Jeppe Balkema, neef van de dit jaar overleden heer Teensma - Piet - het daardoor vrij gekomen woonhuis aan de Langestreek te koop werd aangeboden aan 't Heer en Feer.

Het bestuur achtte het nodig de leden hierover te informeren, zich te verantwoorden voor de opstelling in deze en de leden te betrekken in het proces om te komen tot een onderdak voor 't Heer en Feer.

Voorafgaand aan een gesprek hierover werd Els Claessens - die al een aantal maanden secretariaatswerk verricht - met algemene stemmen gekozen als bestuurslid in de functie van secretaris.

Voorzitter Erik Gerbrands schetste in het kort hoe 't Heer en Feer door de jaren heen - een proces dat al decennia duurt - op zoek is geweest naar een pand waar het cultuurhistorisch erfgoed van dit eiland ondergebracht kan worden, waar dit goed toegankelijk is voor geïnteresseerden en waar dit erfgoed gekoesterd en uitgedragen kan worden. Onlangs nog werd een vergeefse poging gedaan om het voormalige woonhuis van de familie Koning aan de Nieuwestreek hiervoor te bemachtigen. De Gemeente besloot echter hier twee appartementen in te gaan realiseren en stond niet open voor gefundeerde argumenten.

Probleem bij het nu gedane aanbod is naast de financiële onhaalbaarheid omdat de vereniging over uiterst beperkte middelen beschikt, het feit dat de bestemming van het pand permanente bewoning is en daar door de gemeente streng mee omgegaan wordt. Het huis staat nu in de verkoop, nadat het bestuur bij Jeppe heeft aangegeven niet over de nodige middelen te beschikken. Afspraak met Jeppe Balkema is dat hij 't Heer en Feer in ieder geval informeert wanneer er een serieus bod op het huis komt. Tot het moment van verkoop blijft het aanbod voor 't Heer en Feer van kracht. Overigens is het pand te klein om naast een bestemming voor 't Heer en Feer een deel voor permanente bewoning te behouden. Daarmee wordt deze mogelijkheid nihil, los nog van de financiën, gezien de opstelling van de gemeente.

Vanuit de vergadering werden diverse voorstellen gedaan om tot financiering van dit dan wel een toekomstig pand te komen. Van het bezuinigen op kosten door inzet van leden tot het uitgeven van obligaties. Het bestuur zal geopperde ideeën wanneer en waar mogelijk inzetten.

Er werd ingegaan op de rol van de Gemeente die in woord 't Heer en Feer als behoeder van het culturele erfgoed belangrijk acht, maar dit niet omzet in daden. Terwijl juist de Gemeente een belangrijke medespeler zou moeten en kunnen zijn. Vóór de zomer zou de Gemeente komen met een lijst 'gemeentelijke gebouwen' aan de hand waarvan verder gekeken zou kunnen worden naar een geschikt pand. De lijst en bijbehorende notitie laat op zich wachten, gehoopt wordt nu op oktober.

Alhoewel er door deze vergadering geen concrete stappen gezet kunnen worden - dat viel ook niet te verwachten - was het een zeer nuttige bijeenkomst. De leden werden uitgebreid geïnformeerd en toonden zich zeer betrokken. Ook zonder onderdak is 't Heer en Feer een krachtige vereniging.
13 augustus 2017

2 september: Bijzondere ledenvergadering
Na het afketsen van het Koningshuis doen zich nieuwe ontwikkelingen voor m.b.t. een mogelijk onderkomen voor ’t Heer en Feer.
We hebben een aanbod gekregen om een eilander huis te kopen, maar: Willen we dat? Zo ja, hoe kunnen we het geld bij elkaar krijgen? En hoe gaan we daarna de vaste lasten betalen?
Het bestuur acht het nodig u als leden daarover te informeren en hierover met u in gesprek te gaan. Daartoe zal een bijzondere ledenvergadering gehouden worden en wel op zaterdag 2 september om 14.00 uur in Herberg Rijsbergen, Knuppeldam 2 alhier.
Op de agenda zal ook de formele verkiezing van Els Claessens als bestuurslid staan.
Het bestuur nodigt de leden van harte uit om deel te nemen aan een gesprek hierover.

13 augustus 2017

Algemende ledenvergadering 2018
De reguliere jaarvergadering is geagendeerd voor 24 februari 2018, 14.00 uur in het Dorpshuis.

11 april 2017

Jaarboek 2016
In Jaarboek 2016, een uitgave van 't Heer en Feer, krijgt de lezer een overzicht van wat er in 2016 op Schiermonnikoog is gebeurd: viering van 150 jaar badplaats, protest tegen gasboringen, het bouwen van seniorenwoningen in Bouwes Tieuwn, het eilander huis op Middenstreek 19, waar meer dan 20 jaar een gat gaapte en nog veel meer!
Ook is in 2016 het Groene Kruisgebouw aan de Willemshof gesloopt. De geschiedenis van dit gebouw staat uiteraard ook in het jaarboek. Om die reden heeft Elly Hedlund, oud-wijkverpleegster, op 12 april het eerste exemplaar uitgereikt gekregen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Zorgmedisch Centrum.


Vanaf donderdag 13 april is het jaarboek te verkrijgen bij de volgende verkooppunten: De prijs van het jaarboek is € 16,-.
Leden van 't Heer en Feer kunnen één boek voor € 14,- afhalen bij het Bezoekerscentrum.

Leden die het jaarboek opgestuurd willen krijgen kunnen het bestellen door € 14,- + € 4,50 (verzendkosten) = € 18,50 over te maken op IBAN: NL83 RABO 0346 1834 13 t.n.v. Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer, onder vermelding van 'Jaarboek 2016' + de naam van het lid en het adres waar het boek naartoe gestuurd moet worden.

1 maart 2017

Els Claessens aspirant secretaris
In de Algemene Ledenvergadering van 25 februari is het niet gelukt om een kandidaat te vinden voor de functie van secretaris. Eric Augusteijn had aangegeven dat hij daar na 4 jaar niet meer voor beschikbaar was.
De dag na de vergadering meldde Els Claessens dat zij bij nader inzien de klus wel op zich wilde nemen. Het bestuur is daar blij mee. Omdat alleen de ledenvergadering een bestuurslid kan benoemen kan Els nu nog geen bestuurslid worden. Afgesproken is dat zij wel de taken van de secretaris gaat uitvoeren, maar vooralsnog als 'aspirant secretaris', totdat een volgende ledenvergadering haar benoemt.
Officieel bestaat het bestuur nu uit Erik Gerbrands, voorzitter; Hans Vugts, secretaris/penningmeester en Eric Augusteijn, lid.
Het secretariaat wordt namen Hans Vugts waargenomen door aspirant secretaris Els Claessens. Het adres van het secretariaat is vanaf nu: Louwvlakte 4, 9166 RP Schiermonnikoog, telefoon 0620-395 896.

1 februari 2017

Concept verslag
26 febr. 2017
Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van 't Heer en Feer nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 25 februari 2017, in het Dorpshuis te Schiermonnikoog, aanvang 14.00 uur.

Agenda [download]*
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. a. Vaststellen van het verslag van de ALV van 20 fhaar ebrbu
  ari 2016 [download]
  b. Vaststellen van het verslag van de ALV van 24 september 2016[download]
 4. Mededelingen
 5. Ingekomen stukken
 6. Jaarverslag van de secretaris [download]
 7. Financieel:
 8. Beleidsplan - verzamelbeleid [download]
 9. Werkgroepen
 10. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Eric Augusteijn, herkiesbaar, maar niet in de functie van secretaris.
  Kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering aanmelden bij de voorzitter of de secretaris.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting van het huishoudelijk deel
PAUZE

Als de tijd het toelaat:
Vertoning van een video uit het archief

SLUITING

*De vergaderstukken zijn op 1 februari op deze website geplaatst. Het is denkbaar dat er tussen 1 en 25 februari aanleiding is om in een of meer van deze bestanden wijzigingen aan te brengen. In dat geval zullen de nieuwe versies op deze site te vinden zijn. Het is dus zinvol om kort voor 25 februari nog even op deze site te kijken.

15 december 2016

Toekomst bezoekerscentrum
Op 13 december 2016 vergaderde de gemeenteraad opiniërend over de toekomst van het bezoekerscentrum. Het college van b&w stelt voor om het huidige bezoekerscentrum te verlaten en een 'Centrale Faciliteit' te vestigen in een nieuw te bouwen onderkomen op het nog te verwerven perceel Reeweg 9, naast de Tox Bar.
't Heer en Feer beschikt sinds een jaar of 25 over een eigen expositieruimte in het bezoekerscentrum, maar in de nieuwe Faciliteit is daarin niet voorzien.
In het voorstel van b&w staat daarover:

Cultuurhistorie
Tenslotte is in het verleden door de Raad expliciet aandacht gevraagd voor de waarde en presentatie van de cultuurhistorie. Het College van BenW is het met de Raad eens dat het goed is om hieraan structureel en proportioneel aandacht te besteden. Gezien het feit dat de cultuur-historische vereniging ‘Heer en Feer’ in het huidige BC een eigen ruimte heeft, ziet het College het als haar verantwoordelijkheid om in overleg met ’t Heer en Feer te bezien waar en op welke wijze de cultuurhistorie op het eiland het beste onder de aandacht en tot uiting kan worden gebracht. Het college is bij monde van de portefeuillehouder voor cultuur doende om, in overleg met ’t Heer en Feer, voor dit probleem een structurele oplossing uit te werken. Ook binnen de CF zal uiteraard aandacht worden besteed aan het aspect cultuurhistorie. Dat zal, zoals dat bij het aspect cultuurhistorie in wezen altijd het geval is, worden verweven met aspecten als landschap, flora en fauna, geschiedenis, enz. Het is wenselijk de cultuur-historische vereniging bij de invulling daarvan te betrekken.
(...)
Om te zorgen dat het project beheersbaar blijft, heeft de begeleidingscommissie benoemd welke resultaten op dit moment nog geen onderdeel zijn van dit project. Dat zegt overigens niets over het belang van die resultaten, het geeft alleen aan dat ze vanuit andere projecten, of op een later moment gerealiseerd moeten worden:
(...)
• ...
• Expositieruimte 't Heer en Feer
• ...
• ...
(...)

Het bestuur van 't Heer en Feer heeft bij monde van de secretaris gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan het begin van de raadsvergadering het woord te voeren en heeft het volgende gezegd:

"Als bestuur van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer hebben wij kennis genomen van de plannen van het college voor het verplaatsen van een aantal functies van het bezoekerscentrum naar een nieuw te stichten Centrale Faciliteit.
Wij zijn er verheugd over dat het college, (citaat) gezien het feit dat de cultuur-historische vereniging 't Heer en Feer in het huidige bc een eigen ruimte heeft, het als zijn verantwoordelijkheid ziet om in overleg met 't Heer en Feer te bezien waar en op welke wijze de cultuurhistorie op het eiland het beste onder de aandacht en tot uiting kan worden gebracht.(einde citaat).

'Waar en op welke wijze...', wat hier ontbreekt is 'wanneer'.

Inderdaad zijn wij in overleg met de portefeuillehouder voor cultuur, en ik denk dat ik geen vertrouwelijkheid schend als ik verklap dat dit overleg nog heel pril is. Wij hebben een lijstje mogen inleveren met het aantal vierkante meters dat wij voor onze werkzaamheden, waaronder de jaarlijkse wisselexpositie, denken nodig te hebben.
Uit de stukken blijkt dat 't Heer en Feer, dat over een expositiezaal in het huidige bezoekerscentrum beschikt, niet zal mee verhuizen naar de Centrale Faciliteit. Zij valt onder 'de resultaten die op dit moment nog geen onderdeel zijn van het project.' en die 'vanuit andere projecten of op een later moment gerealiseerd moeten worden.'
Voor ons is het geen probleem als onze expositieruimte t.z.t. op een andere locatie zal zijn gevestigd dan in combinatie met een nieuw bezoekerscentrum, maar wat wij wel graag willen voorkomen is, dat er een gat ontstaat tussen het moment dat vereniging 't Heer en Feer het huidige bezoekerscentrum zal verlaten en het moment dat zij in een nieuwe expositieruimte terecht kan. Daar zouden geen maanden, laat staan jaren, tussen moeten liggen.
Wij vertrouwen erop dat u de cultuurhistorie van het eiland een warm hart toedraagt en vragen u om ernaar te streven dat het proces van het realiseren van nieuwe expositieruimte voor 't Heer en Feer synchroon zal verlopen met het proces van het creëren van de Centrale Faciliteit. Wij verzoeken u, hier zo spoedig mogelijk een mededeling over te doen.

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat 't Heer en Feer ten alle tijde bereid zal zijn tot het aanbrengen van cultuurhistorische accenten in de expositie in de Centrale Faciliteit, maar het zou ons zeer spijten als wij daarvoor vierkante meters zouden moeten inleveren van het lijstje dat wij hebben ingediend.
Ik verzoek u onze zienswijze in uw beraadslaging te betrekken en wens u een vruchtbare vergadering toe."

Alle raadsfracties reageerden hierop positief. Namens het college van b&w zei de burgemeester:

"Cultuurhistorie... de heer Augusteijn heeft aan het begin van de avond daar al het een en ander over gezegd en ik denk dat wij ons volstrekt moeten inspannen om dat te bereiken wat hij bepleit, namelijk dat 't Heer en Feer niet blijft bungelen en dat er ruimte ontstaat tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie, dat die nog niets heeft.
Daar willen wij ons ten zeerste voor inspannen, om dat voor elkaar te krijgen, dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat dat heel helder moet zijn."

Waarvan akte.


24 september 2016

Nieuwe voorzitter
De ledenvergadering heeft op 24 september Erik Gerbrands gekozen als bestuurslid.
Erik heeft de functie van voorzitter op zich genomen.
Eise Dobbinga heeft zich in de vergadering teruggetrokken als kandidaat. Waarschijnlijk krijgt hij zeer binnenkort een baan in Purmerend en dat is niet met het bestuurslidmaatschap van 't Heer en Feer te verenigen.


22 september 2016

Erik Gerbrands kandidaat voorzitter
Op 23 augustus heeft het bestuur een brief naar de leden gestuurd met een uitnodiging voor een extra ledenvergadering op 24 september. Dit naar aanleiding van het aftreden van voorzitter Remko de Bruijne op 21 augustus. In deze brief deed het bestuur een oproep om kandidaten voor de opengevallen functie.
Op deze oproep heeft Erik Gerbrands gereageerd. Erik was tot december 2015 apotheker in Buitenpost. Daarna is hij permanent op Schiermonnikoog komen wonen op Noorderstreek 12, in de woning die hij sinds 1988 als zomerwoning in bezit had. Hij is lid van 't Heer en Feer.

Eise Dobbinga bestuurskandidaat (onder voorbehoud)
Ook een tweede lid is bereid in het bestuur plaats te nemen, maar niet als voorzitter. Eise Dobbinga verwacht in de loop van het komend voorjaar voldoende vaak op het eiland te zijn om volledig als bestuurslid te kunnen functioneren. Een optie is dat hij dan de functie van secretaris overneemt van Eric Augusteijn, die heeft aangegeven in februari te willen aftreden.

Het bestuur roept de leden op om a.s. zaterdag 24 september naar de ledenvergadering te komen voor de verkiezing.
De vergadering vindt plaats in de eigen vergaderzaal boven het Dorpshuis (ingang achterzijde) en begint om 14.00 uur.

Agenda
1 Opening
2 Bestuursverkiezing
   Het bestuur stelt Erik Gerbrands kandidaat voor de functie van voorzitter
   en Eise Dobbinga als gewoon lid.
3 Rondvraag
4 Sluiting
1 september 2016

Vakantie
Penningmeester Hans Vugts is tot 17 september met vakantie. Het toezenden van bestelde jaarboeken kan daardoor enige vertraging oplopen.

29 augustus 2016

Voorzitter stapt op
Op 21 augustus jl. heeft Remko de Bruijne ons laten weten dat hij om diverse redenen per direct zijn functie als voorzitter en als bestuurslid neerlegt.
Hierdoor is een situatie ontstaan waarop de artikelen 9.1 en 10.2 uit de statuten van toepassing zijn.:

Art. 9.1: Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Slechts leden van de vereniging zijn als bestuursleden verkiesbaar.

Art. 10.2: Ingeval het aantal bestuursleden daalt beneden het minimum aantal voorgeschreven bestuursleden blijft het bestuur tot besturen van de vereniging bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature aan de orde komt.

Het bestuur nodigt de leden uit voor een ingelaste ledenvergadering op zaterdag 24 september in het Dorpshuis in onze eigen ruimte, ingang achterzijde, aanvang 14.00 uur.

Het bestuur doet zijn best om vóór die tijd een lid bereid te vinden om zich door de ledenvergadering te laten verkiezen als interim voorzitter tot aan de reguliere ledenvergadering in februari 2017.

Mocht dit niet lukken, dan vraagt het bestuur aan de ledenvergadering een mandaat om tot februari met twee leden de vereniging te besturen. Hopelijk zal dit niet nodig zijn. Wij roepen hierbij dan ook alle leden op om zich kandidaat te stellen en dit te laten weten door middel van een e-mail naar bestuur@theerenfeer.nl of door middel van een papieren brief.

Op 22 september zullen wij het resultaat van deze oproep laten weten via de website, www.theerenfeer.nl

Met vriendelijke groet,
Eric Augusteijn, secretaris
Hans Vugts, penningmeester

2 april 2016

Jaarboek 2015
Met trots kondigt de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer aan dat het de redactie van het jaarboek wederom gelukt is het jaar 2015 op een mooie manier op papier te zetten. Het jaarboek 2015 laat Schiermonnikoog door het jaar heen zien. Alle zaken die in het jaar 2015 de revue passeerden komen aan de orde. Ook is er weer een aantal prachtige verhalen over mensen die ons zijn ontvallen in 2015 en een overzicht van de levensmiddelenwinkels die Schiermonnikoog in de afgelopen decennia heeft gekend.
Dit alles, net als vorig jaar, in full colour en geïllustreerd met prachtige foto's. Dit maakt dat het jaarboek 2015 niet mag ontbreken in uw boekenkast.


Vanaf vrijdag 15 april 16.00 uur is het jaarboek te verkrijgen bij de volgende verkooppunten: De prijs van het jaarboek is € 14,95.
Leden van 't Heer en Feer kunnen één boek voor € 12,95 afhalen bij het Bezoekerscentrum.

Leden die het jaarboek opgestuurd willen krijgen kunnen het bestellen door € 12,95 + € 4,- (verzendkosten) = € 16,95 over te maken op IBAN: NL83 RABO 0346 1834 13 t.n.v. Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer, onder vermelding van 'Jaarboek 2015' + de naam van het lid en het adres waar het boek naartoe gestuurd moet worden.

1 maart 2016

Algemene Ledenvergadering 2016

 • Notulen ALV 20 febr. 2016 (concept)

 • 1 februari 2016

  Algemene Ledenvergadering 2016
  De Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 20 februari 2016, aanvang 14.00 in het Dorpshuis op Schiermonnikoog.
  Vanaf 1 februari liggen de vergaderstukken ter inzage bij het secretariaat, Middenstreek 44 (afspraak maken: 0627 128 397) en zijn ze te downloaden op deze website:

 • Agenda
 • Notulen ALV 28 febr. 2015
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag

 • 8 november 2015

  Fan 't ien komt 't eeuwr
  (van 't een komt 't ander)


  Op 7 november 2015 was de jubileumavond 'Fan 't ien komt 't eeuwr' ter gelegenheid van 25 jaar Cultuur Historische Vereniging. Leuke avond! Presentaties over de aanloop naar de Zeevaartschool door Arend Maris; over het eilandgevoel door Matthijs Deen. Oude filmpjes, zingen met Henriette Pieperiet.
  21 oktober 2015

  Fan 't ien komt 't eeuwr

  't Heer en Feer trakteert
  De Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer viert dit jaar haar 25e verjaardag. En wie jarig is die trakteert.
  De vereniging biedt daarom aan alle eilanders en andere liefhebbers van Schiermonnikoog een feestelijke jubileumavond aan in het Dorpshuis op zaterdag 7 november a.s. onder de titel 'Fan 't ien komt 't eeuwr'.
  Een enthousiast werkgroepje, bestaande uit Marten Kok, Jelle Woudstra, Eise Dobbinga en Peter Arnold Kolstein, is de afgelopen weken bezig geweest met het uitdenken van een spetterende culturele avond voor iedereen die de cultuurgeschiedenis van het eiland een warm hart toedraagt. Eilander verhalen, eilander liedjes, eilander geschiedenis. Wat dacht u van een filmpje uit 1921 over Kallemooi en filmfragmenten met eilanders uit de jaren 60 en over de laatste walvisvaart?

     Kallemooi 1921!

  Diverse medewerkers van verrassende pluimage (onder wie Matthijs Deen, de schrijver van 'De Wadden') zullen u deze avond vermaken, deels in het eilanders, maar ook voor wie de eigen taal van het eiland niet (goed) verstaat zal het een mooie avond worden.
  Op deze avond is iedereen welkom, het maakt niet uit of u lid bent van 't Heer en Feer of (nog) niet. De toegang en een kopje koffie zijn gratis, maar… vol is vol!
  Het is geen Eilanderavond, het is geen Ameree, het is: 'Fan 't ien komt 't eeuwr'!

  Jubileumavond van 't Heer en Feer, zaterdag 7 november 2015 in het Dorpshuis.
  Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30. Toegang gratis, vol is vol.  EXPOSITIE 2015
  De eigen taal van het eiland

  In het jubileumjaar 2015 van de vereniging heeft het bestuur de eilander taal als thema gekozen.
  Op 16 juli is in het Bezoekerscentrum de expositie 'De eigen taal van het eiland' geopend.  26 maart 2015

  Jaarboek 2014

  Met trots kondigt de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer aan dat het de redactie van het jaarboek wederom gelukt is het jaar 2014 op een mooie manier op papier te zetten. Het jaarboek 2014 laat Schiermonnikoog door het jaar heen zien. Alle zaken die in het jaar 2014 de revue passeerden komen aan de orde. Ook is er weer een aantal prachtige verhalen over mensen die ons zijn ontvallen in 2014. Dit alles, net als vorig jaar, in full colour en geïllustreerd met prachtige foto's. Dit maakt dat het jaarboek 2014 niet mag ontbreken in uw boekenkast.

  Vanaf woensdag 15 april 16.00 uur is het jaarboek te verkrijgen bij de volgende verkooppunten: Leden van onze vereniging kunnen het boek tegen gereduceerd tarief kopen bij het bezoekerscentrum. Per lid kunt u één boek met korting krijgen. De prijs van het jaarboek is € 14,95. Leden betalen € 12,95.

  Leden die het jaarboek opgestuurd willen krijgen kunnen het bestellen door € 12,95 + € 4,- verzendkosten = € 16,95 over te maken op IBAN: NL83 RABO 0346 1834 13 t.n.v. Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer, onder vermelding van 'Jaarboek 2014' + de naam van het lid en het adres waar het boek naartoe gestuurd moet worden.

  Het jaarboek 2013 is op een paar na uitverkocht, dus zorg dat u déze editie niet mist!


  10 maart 2015

  Algemene Ledenvergadering van
  de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer


  Verslag van de ALV van 28 februari 2015
  Financieel overzicht 2014

  18 februari 2015

  Algemene Ledenvergadering van
  de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer


  Hierbij nodigen wij de leden uit voor de algemene ledenvergadering
  op zaterdag 28 februari 2015, in het Dorpshuis te Schiermonnikoog, aanvang 15.00 uur.

  Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen van de verslagen van de ALV-en van 21 februari en 24 mei 2014
  4. Mededelingen
  5. Ingekomen stukken
  6. Jaarverslag van de secretaris
  7. Financieel:
   • verslag penningmeester,
   • verslag kascommissie,
   • verkiezing kascommissie 2015,
   • vaststellen jaarrekening 2014
   • en begroting 2015
  8. Opheffing Stichting Beheer en Banckfonds
  9. Werkgroepen
  10. Bestuurssamenstelling
   • Het bestuur stelt voor in het komend jaar door te gaan met het nu zittende driehoofdige bestuur: Remko de Bruijne, voorzitter; Cynthia de Jong, penningmeester en Eric Augusteijn, secretaris.
  11. Rondvraag
  12. Sluiting van het huishoudelijk deel

   PAUZE

  13. Tomke, presentatie door Sytze Schut

   Als de tijd het toelaat:
  14. Vertoning van een video uit het archief
   (Van Gewest tot Gewest 1989, Sake vd Werff en Jan Fischer)

   Sluiting
  De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden. Ze liggen ook ter inzage bij het secretariaat, Middenstreek 44 (op afspraak, 0627 128 397).

  DOWNLOAD:  25 mei 2014

  Nieuw bestuur
  De ledenvergadering van 24 mei heeft een nieuw dagelijks bestuur gekozen, bestaande uit Remko de Bruijne, voorzitter; Cynthia de Jong, penningmeester en Eric Augusteijn, secretaris.
  Dit bestuur zal zich in de komende weken bezinnen op structuur en visie van de vereniging.

  8 april 2014

  Bestuur legt functie neer
  Tijdens de laatste ledenvergadering zijn er drie nieuwe bestuursleden gekozen. In totaal was er toen weer een vijfkoppig bestuur. Deze bestuursleden hebben in de afgelopen periode getracht om de verantwoordelijkheden en de functies opnieuw in te vullen. Hierin zijn wij echter niet geslaagd. Tijdens de eerste vergadering heeft Helmar Hindriks haar functie als bestuurslid teruggegeven. Er bleven vier bestuursleden over. De functie van secretaris kon in deze samenstelling niet ingevuld worden. Dit was één van de moeilijkheden waar het bestuur mee te maken had. Tevens is er een vertrouwensbreuk ontstaan binnen het bestuur wat tot resultaat had dat de penningmeester besloot haar functie neer te leggen. De nieuwe voorzitter heeft, mede door deze beslissing, ook besloten zijn functie neer te leggen.

  De situatie van het ontbreken van een dagelijks bestuur was hiervan het gevolg wat de andere twee leden heeft doen besluiten ook hun functie terug te geven.

  Wij zijn door deze situatie genoodzaakt om een nieuwe algemene ledenvergadering uit te schrijven met als doel het kiezen van een nieuw dagelijks bestuur.

  De algemene ledenvergadering is vastgesteld op zaterdag 24 mei om 17.00 uur. Locatie is Hotel van der Werff.

  Kandidaten kunnen zich melden via het mailadres: bestuur@theerenfeer.nl

  Wij begrijpen dat dit tot, opnieuw, een zeer vervelende situatie leidt voor de vereniging en betreuren dit ook enorm. Wij hopen dat leden zich melden om zitting te nemen in het bestuur waardoor het bestaan van de cultuurhistorische vereniging gewaarborgd blijft.

  Tot het benoemen van een nieuw bestuur zullen de lopende (financiële) zaken worden voortgezet door de penningmeester Cynthia de Jong.

  Demissionair bestuur 't Heer en Feer

  17 april 2014

  Jaarboek 2013
  Op 17 april heeft in de werkplaats van de gemeente de presentatie plaatsgevonden van het Jaarboek Schiermonnikoog 2013. De eersten die het Jaarboek in ontvangst mochten nemen waren de mannen van de buitendienst, de medewerkers van Van der Lee en van Natuurmonumenten voor hun bijdrage aan het herstellen van de stormschade vorig jaar.

  Het Jaarboek, alweer het tiende in de reeks, is geheel vernieuwd. Het uiterlijk is aangepast aan deze tijd, de foto's binnenin zijn geheel in kleur en het boek is een kwart dikker dan vorig jaar.

  De indeling is hetzelfde gebleven: een overzicht van het jaar 2013, het hoofdstuk Eilanders bevat de levensgeschiedenissen van veel markante eilanders die ons vorig jaar zijn ontvallen, jeugd, natuur en cultuur komen uitvoerig aan bod, evenals de gebeurenissen van 25 en 50 jaar geleden. Het hoofdstuk In en om het dorp is grotendeels gevuld met foto's van het dorp vóór en ná de storm van 28 oktober. Kortom, ook dit jaarboek mag u niet missen!

  Het is voor € 14,95 te koop bij Boekhandel Kolstein (in de winkel op de Middenstreek of via een bestelling online) en in het Bezoekerscentrum.
  Leden van 't Heer en Feer betalen in het Bezoekerscentrum € 12,95 (1 ex. per lid).

  Bestel online


  1 maart 2014

  Verslag ALV 21 februari 2014
  Klik hier om het concept-verslag van de ALV van 21 februari 2014 te downloaden.

  22 februari 2014

  Incasso-ID
  De incasso-ID van de vereniging is: NL73ZZZ400060930000

  31 januari 2014

  Algemene Ledenvergadering van de
  Cultuurhistorische Vereniging " 't Heer en Feer"


  Hierbij nodigen wij de leden uit voor de algemene ledenvergadering
  op vrijdag 21 februari 2014, in het Dorpshuis te Schiermonnikoog, aanvang 20.00 uur.

  Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen van de verslagen van de ALVen van 22 februari en 13 april 2013
  4. Mededelingen
  5. Ingekomen stukken
  6. Jaarverslag van de secretaris
  7. Financieel:
   • verslag penningmeester,
   • verslag kascommissie,
   • verkiezing kascommissie 2015,
   • vaststellen jaarrekening 2013
   • en begroting 2014
  8. Verslagen werkgroepen
  9. Bestuursverkiezing
   • Aftredend en niet herkiesbaar zijn Remkje Bouman-Visser, Marga Flink (termijn vol) en Eric Augusteijn (was voor één jaar beschikbaar).
    Het bestuur draagt voor als kandidaat: Helmar Hindriks. Kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering aanmelden bij de voorzitter.
  10. Voorstel verzamelbeleid
  11. Invulling werkgroepen
  12. Voorstel gezinslidmaatschap
  13. Rondvraag
  14. Sluiting van het huishoudelijk deel

   PAUZE

  15. Vertoning van een film van Eise Dobbinga over de bouw van de camping.
  16. Sluiting
  De vergaderstukken zijn vanaf 1 februari 2014 op te vragen bij de secretaris Eric Augusteijn, info@theerenfeer.nl en liggen ter inzage bij de bibliotheek, VVV en het bezoekerscentrum en zijn hier te downloaden:

  januari 2014

  Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief als Word-document

  Geachte leden van 't Heer en Feer,

  Allereerst wenst het bestuur u een gezond en mooi 2014 toe! Wij hopen er, samen met u, ook een goed verenigingsjaar van te maken.
  In het in november verschenen tijdschrift bent u vanaf de bestuurstafel over diverse zaken bijgepraat, graag informeren we in deze nieuwsbrief over wat er nadien aan de orde is geweest.

  De Promenade
  Met betrekking tot de Promenade valt te melden dat daar het interimbestuur inzet op voortzetting van het project. De Promenade zal halverwege januari* de bewoners informeren over de stand van zaken. Men is nu in rap tempo bezig, samen met vertegenwoordigers van de diverse participanten, een inrichtingsplan te maken dat aantrekkelijk genoeg moet zijn om voldoende bezoekers te trekken om een sluitende begroting mogelijk te maken.
  Ook vertegenwoordigers van 't Heer en Feer zijn hierbij betrokken.

  * Inmiddels is bekend gemaakt dat 'de open informatiebijeenkomst voor bewoners van Schiermonnikoog (en overige betrokkenen) zal worden verplaatst naar medio februari.
  De reden voor de verplaatsing is dat we in de informatiebijeenkomsten zo actueel en volledig mogelijk willen zijn met de informatie en dat in januari nog onvoldoende het geval zal zijn' (zie het bericht van Yannes Koning onder deze nieuwsbrief).


  In november overleed Dick Kool
  Dick heeft voor de vereniging vele gebeurtenissen vastgelegd. Hij had daarin een meesterhand en hij laat ons mooie filmverslagen na. Ook 't Heer en Feer zal hem heel erg missen.

  Plannen
  Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar met veel inspanning bezig moeten houden met het weer op de rails krijgen en houden van lopende zaken.
  Wat we in de voortgang graag aan de orde willen stellen:
  Tot zover de plannen!
  Echter… een klein bestuur kan dit alles niet uitvoeren. Wij zijn van mening dat van het bestuur verwacht mag worden om beleid te maken en de activiteiten binnen de vereniging te faciliteren. Het bestuur wil daarom de werkgroep weer in ere herstellen.
  We weten dat er veel interesse is onder eilanders en bereidheid om 'iets' voor de vereniging te doen.
  We vragen u of u aan een van de genoemde activiteiten zou willen meedoen en ons dat te melden.

  Bestuurswisseling
  Op de ledenvergadering van 21 februari 2014 zullen Remkje Bouman-Visser en Marga Flink als bestuurslid aftreden. Zij hebben dan de volledige termijn van 4 jaar (minstens) vol gemaakt. Ook Eric Augusteijn treedt af. Hij had op voorhand al aangegeven deze functie één jaar te willen vervullen.
  Het bestuur is nu bezig potentiële kandidaten te polsen. Wilt u zichzelf aanmelden als kandidaat dan kan dat via secretaris@theerenfeer.nl of via een telefoontje naar Eddie Bakker, 0519-531402. Wij hopen dat er voldoende mensen bereid zullen zijn om de open plaatsen te bezetten.

  Gezinslidmaatschap
  Het lijkt het bestuur zinvol om een gezinslidmaatschap in te stellen. Dat zou inhouden dat twee leden die op één adres wonen, beiden lid zijn voor, samen, anderhalf maal de prijs van een enkel lid. Zij ontvangen samen één exemplaar van het tijdschrift, maar hebben wel beiden stemrecht. Het bestuur zal op de ledenvergadering een voorstel daarover aan u voorleggen.

  Uitnodiging
  voor de Algemene Ledenvergadering
  van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer
  op vrijdag 21 februari 2014
  in het Dorpshuis te Schiermonnikoog
  aanvang 20.00 uur

  Agenda:          PAUZE De vergaderstukken zijn vanaf 1 februari 2014 op te vragen bij het secretariaat en te raadplegen op de website van de vereniging, www.theerenfeer.nl

  Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
  Eric Augusteijn, secretaris

  januari 2014

  Stand van zaken bij De Promenade
  Projectleider/kwartiermaker Yannes Koning laat ons weten:

  Stand van zaken en agenda eerste kwartaal 2014
  In het laatste kwartaal zijn alle mogelijkheden qua bouw en exploitatie onderzocht en hebben alle werkgroepen hun verhaallijnen en bijbehorende deelonderwerpen concreet gemaakt. In het eerste kwartaal zullen de werkgroepen hun overleggen gaan hervatten om het verhaal verder te concretiseren en zal er onder leiding van een 'creatief formateur' een aanvang worden gemaakt met de inrichting van de expositie, het verdelen van het investeringsbudget, het uitwerken van activiteiten en het organiseren van vrijwillige inzet bij de totstandkoming van de expositie en ondersteuning bij de exploitatie.

  In verband met een langere doorlooptijd van het project tot aan het bouwbesluit is de rol van ondergetekende als projectleider/kwartiermaker verlengd tot 1 maart 2014.

  Vanaf 6 januari vinden er laatste afstemmingsoverleggen plaats tussen Promenade, VVV, Bezoekerscentrum, Dorpshuis en Gemeente over de onderlinge samenwerking en de individuele bijdrage aan de exploitatie van de Promenade. Half januari vindt er een terugkoppeling plaats van de stand van zaken aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog.

  De geplande informatiebijeenkomst voor participanten en de open informatiebijeenkomst voor bewoners van Schiermonnikoog (en overige betrokkenen) zal worden verplaatst naar medio februari. Over een nieuwe datum wordt u begin januari geïnformeerd. De reden voor de verplaatsing is dat we in de informatiebijeenkomsten zo actueel en volledig mogelijk willen zijn met de informatie en dat in januari nog onvoldoende het geval zal zijn.

  Begin februari vindt er nog een laatste afstemming plaats met Provincie en Waddenfonds.

  Eind februari neemt het bestuur van de Promenade een definitief besluit over de bouw, de inrichting en het bezoekers/expositieconcept.

  De start van de bouw staat gepland op 1 maart 2014.

  De geplande oplevering vindt plaats tussen 1 augustus en 31 december 2015.

  Ik wens u en uw dierbaren een goed en gezond nieuwjaar toe en spreek u graag weer in het nieuwe jaar.

  Met vriendelijke groet,
  Stichting de Promenade
  Yannes Koning

  december 2013

  Bestuurswisseling
  Op de ledenvergadering van 21 februari 2014 zullen Remkje Bouman-Visser en Marga Flink als bestuurslid aftreden. Zij hebben dan de volledige termijn van 4 jaar (minstens) vol gemaakt.
  Ook Eric Augusteijn treedt af. Hij had op voorhand al aangegeven deze functie één jaar te willen vervullen.
  Het bestuur is nu bezig potentiële kandidaten te polsen. Wilt u zichzelf aanmelden als kandidaat dan kan dat via secretaris@theerenfeer.nl of via een telefoontje naarEddie Bakker, 0519-531402.

  juni 2013

  Nieuwsbrief dd 3 juni 2013

  Klik hier voor de rondgestuurde Nieuwsbrief dd 3 juni 2013 2013.

  mei 2013

  Uit de Dorpsbode dd 1 mei 2013:

  Mooi ferienigede krachten
  Namens ‘t Heer en Feer, Helmar Hindriks, Bart Sikkema, Hilbert de Vries
  Toekomst voor ons cultuurhistorisch erfgoed.
  Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 april, gehouden in Hotel Van der Werff, is het nieuwe bestuur van Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer benoemd. Met ruime meerderheid van stemmen werden de volgende bestuursleden gekozen: Eric Augusteijn, Eddie Bakker, Marga Flink, Cynthia de Jong en Remkje Visser.
  Onze speciale dank gaat uit naar de meerdere leden (zowel eilanders als leden van de wal) die zich als reservekandidaat-bestuurslid hadden aangemeld, opdat het hart van de vereniging zou blijven kloppen.

  ‘t Heer en Feer - een nieuw bestuur
  Eric Augusteijn, secr. ‘t Heer en Feer
  Na een tumultueuze periode heeft de ledenvergadering van de cultuurhistorische vereniging ‘t Heer en Feer op 13 april jl. een nieuw bestuur gekozen. De samenstelling daarvan is: Eddie Bakker (voorzitter), Marga Flink (vice-voorzitter), Eric Augusteijn (secretaris), Cynthia de Jong (penningmeester) en Remkje Bouman (lid).
  Het nieuwe bestuur staat voor de uitdaging om het vertrouwen in de vereniging terug te winnen van die leden die zich door de gang van zaken teleurgesteld, boos of gekwetst voelen. Persoonlijk kwetsen is nooit iemands bedoeling geweest, maar als emoties in een discussie een overwegende rol gaan spelen dan kunnen de daarbij optredende gevoelens gemakkelijk uit de klauw lopen. Het nieuwe bestuur betreurt dat het zo gelopen is.
  De tweede uitdaging waar het bestuur nu voor staat is bepalen of, en op welke wijze, de vereniging invulling kan geven aan de overeenkomst die het vorige bestuur heeft gesloten met de stichting De Promenade. Dit moet gebeuren in samenspraak met de leden. Het bestuur ziet het bijdragen aan de prestigieuze expositie die stichting De Promenade voor ogen staat, wel als een kans om de bekendheid met de eilander cultuurhistorie onder de bezoekers uit te dragen. De leden zullen hierover meer informatie ontvangen bij het tijdschrift dat in juni uitkomt. Deelnemen aan De Promenade hoeft overigens niet te betekenen dat het streven naar en zoeken van een eigen expositieruimte, ergens in het dorp, definitief van de baan is. Je kunt het ene doen en het andere niet laten.
  Het bestuur vraagt alle betrokkenen, er begrip voor te hebben dat het voor een lastige taak staat en dat het in het belang van de vereniging is dat er in alle redelijkheid en als volwassen mensen naar een oplossing van de ontstane problemen gezocht moet worden. Via de website www.theerenfeer.nl houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.


  19 april 2013

  Dubbele incasso
  Naar ons is gebleken is bij een aantal leden die een machtiging hebben gegeven om de contributie per incasso te innen, de contributie dubbel afgeschreven. Kennelijk heeft de bank een fout gemaakt. Wij vinden dit heel vervelend en doen ons uiterste best om het teveel betaalde zo spoedig mogelijk terug te laten storten.

  17 april 2013

  JAARBOEK 2012 IS UIT!

  Het Jaarboek Schiermonnikoog 2012, een uitgave van 't Heer en Feer, is nu verkrijgbaar bij het Bezoekerscentrum op Schiermonnikoog.
  De prijs is voor leden van 't Heer en Feer € 9,-, voor anderen € 11,-.

  Het Bezoekerscentrum is dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur.

  Wilt u dat we u het jaarboek toezenden? Maak dan het verschuldigde bedrag + € 3,20 verzendkosten over op IBAN NL83 RABO 0346 1834 13 (bankrekening 34.61.83.413) t.n.v. Cult-hist vereniging 't Heer en Feer te Schiermonnikoog. Vermeld bij uw betaling "Jaarboek '12" en het adres waarnaar wij het jaarbboek moeten sturen.

  29 maart 2013

  Klik hier voor de
  notitie ter voorbereiding op de extra ledenvergadering van 13 april 2013.

  18 maart 2013

  Klik hier voor de
  notulen van de ledenvergadering dd. 22 februari 2013.

  2 maart 2013
  PRINT deze brief.

  Schiermonnikoog, 25 februari 2013
  Geachte leden van 't Heer en Feer,

  Afgelopen vrijdagavond heeft de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging plaatsgevonden. In voorgaande jaren verliepen deze vergaderingen altijd in een gemoedelijke sfeer en werd constructief overleg afgewisseld met ontspanning, en dat laatste meestal in de vorm van een lezing over een onderwerp dat met de geschiedenis van ons eiland te maken heeft.
  De laatste ledenvergadering verliep echter anders.

  Aan het begin van de vergadering werden door de vervangend voorzitster diverse brieven voorgelezen, waarin sommige bestuursleden persoonlijk, en anderen collectief hun posities ter beschikking stelden. Vanwege uiteenlopende redenen, die de afgelopen weken hebben gezorgd voor emotionele discussies en correspondentie, met name ook tijdens en n.a.v. de extra ledenvergadering van 9 februari jl., hebben het hele bestuur van onze vereniging en een kandidaat-voorzitter zich genoodzaakt gevoeld om hun functie en kandidatuur neer te leggen dan wel in te trekken.
  Aan de leden werd vervolgens gevraagd om na de pauze het initiatief te nemen over hoe nu verder.

  Na de pauze heeft er zich spontaan een groep gevormd van 4 personen (zie onder), die zich heeft opgeworpen om actie te ondernemen in deze verdrietige situatie.
  Deze groep heeft van de aanwezige leden het mandaat gekregen om een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven. Geïnteresseerde leden kunnen zich bij deze groep kandideren voor een bestuursfunctie. Op de nieuw te beleggen ledenvergadering kan er uit de kandidaten een nieuw bestuur worden gekozen.
  Nadrukkelijk is gesteld dat onderstaande personen geen interim-bestuur vormen, en dus ook geen bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen.

  Na overleg, en conform de opdracht die we hebben gekregen, willen we u middels deze brief de verdere gang van zaken voorleggen.

  Er wordt een nieuwe ledenvergadering gehouden op:

  Dag:zaterdag 13 april 2013
  Tijd:14:00 uur
  Plaats:   hotel van der Werff te Schiermonnikoog


  Deze vergadering zal uit een paar delen bestaan:
  1. Het verkiezen van een nieuw bestuur
   Uit de kandidaat-bestuursleden wordt een nieuw bestuur gekozen bestaande uit bij voorkeur 5 leden. De eerste taak van dit nieuwe bestuur zal zijn om zich bezig te houden met het op dit moment belangrijkste dossier, nl. De Promenade. Met klem willen we de leden van onze vereniging oproepen om na te denken over het zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. De vereniging maakt op dit moment zware tijden door, dat zult u begrijpen, en we hebben dringend mensen nodig die willen helpen! U kunt zich via onderstaand post- of emailadres aanmelden. Twee weken voor de ledenvergadering zullen we de kandidaten vermelden op de website van 't Heer en Feer: www.theerenfeer.nl

  2. Positiebepaling t.o.v. de Promenade
   Op dit moment bevindt het project de Promenade zich in een kritieke fase. Omdat de leden hierin gekend moeten worden, willen we proberen om ook in deze vergadering onze positie in dit project te bepalen en zo nodig het nieuwe bestuur een opdracht mee te geven voor het overleg met de participanten. Om u inzicht te geven in de huidige stand van zaken, zullen wij op een objectieve manier nagaan waar 't Heer en Feer nu staat in dit project, en dit middels een notitie met evt. bijbehorende stukken twee weken voor aanvang van de ledenvergadering op onze website vermelden. Ook zijn deze stukken via onderstaand emailadres op te vragen, en zullen ze bij de VVV, het Bezoekerscentrum en de bibliotheek ter inzage liggen.
  Als apart onderdeel in deze vergadering zal ook het nieuwe jaarboek van 2012 gepresenteerd worden.

  Onze vereniging bestaat uit een kleine vijfhonderd leden. Met veel enthousiasme is de afgelopen jaren gewerkt aan o.a. exposities en publicaties, en wordt er hard gewerkt aan het behoud van het cultuur-historisch erfgoed van Schiermonnikoog, wat we ook graag voor de komende generaties willen bewaren.
  Ik denk dat ik namens alle leden spreek wanneer ik bij dezen de hoop uitspreek dat we op korte termijn dit werk weer op een constructieve en inspirerende manier kunnen voortzetten.
  Daartoe roepen wij nogmaals de leden op om zich, zo mogelijk, kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, en om op bovengenoemde vergadering aanwezig te zijn om met elkaar een nieuw bestuur te kiezen, en met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de vereniging die ons allen na aan het hart ligt.

  Met vriendelijke groeten,

  Helmar Hindriks
  Arend Maris
  Bart Sikkema
  Hilbert de Vries

  Kandidaat-bestuursleden kunnen zich opgeven bij:

  Bart Sikkema
  Pathmosstraat 1
  9166 PG Schiermonnikoog
  jabsikkema@hotmail.com

  (op bovenstaand emailadres zijn t.z.t. ook de stukken voor de ledenvergadering op te vragen)


  24 februari 2013

  Bestuur demissionair

  Beste leden,
  Op grond van het verloop van de extra ledenvergadering van 9 februari 2013, en een aantal gebeurtenissen nadien, waaronder het direct terugtreden van de interim voorzitter en het niet meer beschikbaar zijn van de beoogd voorzitter, heeft het bestuur besloten met ingang van 22 februari 2013 terug te treden.
  Tot het aantreden van een nieuw bestuur zullen wij als demissionair bestuur de zaken die geen uitstel dulden behartigen.

  Namens het demissionaire bestuur,
  Letta Visser
  Secretaris

  1 februari 2013

  Vergaderstukken ALV 22 februari 2013

  17 januari 2013

  Uitnodiging voor een extra algemene ledenvergadering

  Het bestuur van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer te Schiermonnikoog, nodigt de leden uit voor een extra algemene ledenvergadering op zaterdag 9 februari 2013, om 14.00 uur in hotel v/d Werff te Schiermonnikoog.

  Deze bijeenkomst is krachtens artikel 13 van de statuten, bij brief van 17 december 2012 aangevraagd door 14 leden van onze vereniging, t.w.:
  mevr. Remkje Bouman-Visser; de heer Jan Dijkstra; mevr. Marga Flink; de heer en mevr. Thijs en Zwaan Haasjes; de heer Bouke Henstra; de heer Kees Hogervorst; de heer Jan Holwerda; de heer Jouke de Jong; de heer Henk Koning; de heer Arend Maris; mevr. Marijke Ruppert; de heer Marten Schoemaker; de heer Piet Teensma en de heer Hilbert de Vries.

  Agenda:
  1. opening
  2. bespreking brief van 17 december 2012    [zie bijlage]
  3. sluiting
  Het bestuur van de vereniging,

  P.F. Visser, voorzitter a.i             J.L. Visser, secretaris

    Artikel 13 Statuten:
  1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.
  2. Een ledenvergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een ledenvergadering uit te brengen.
  3. Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
  4. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

  7 januari 2013

  Agenda Algemene Ledenvergadering
  van de Cultuur Historische Vereniging "'t Heer en Feer"  Downloaden:
  Agenda ALV 22/2/2013
  Verslag ALV 24/2/2012
  Jaarverslag secr. 2012
  Jaarrekening 2012 + begroting 2013
  't Heer & Feer en De Promenade

  Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 22 februari 2013,
  in het Dorpshuis te Schiermonnikoog, aanvang 20.00 uur.
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen van het verslag van de ALV 24 februari 2012
  4. Mededelingen
  5. Voortgangsreportage
   Van de secretaris jaarverslag 2012
   Werkgroepen en commissies
  6. Financieel
   Verslag penningmeester
   Verslag kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie
   Vaststellen jaarrekening 2012 + begroting 2013
  7. Bestuursverkiezing
   Aftredend en herkiesbaar: Nettie Tammes en Jan Pieter Dijkstra
   Voorgesteld nieuwe voorzitter: Haijo Homan
   Vacature: twee bestuursleden
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Sluiting zakelijk gedeelte;
   ALV 2014 28 februari (onder voorbehoud).
  11. Lezing door de heer G. Mast over de historie van eendenkooien en de oudste eendenkooi op Schiermonnikoog.
  12. Pauze
  13. 't Heer en Feer en de Promenade.
  14. Sluiting

  Verslag ALV 22 februari 2012 en Jaar- en financieel verslag zijn vanaf 1 februari 2013 op te vragen bij de secretaris Letta Visser (info@theerenfeer.nl), te raadplegen via de website (www.theerenfeer.nl) en liggen ter inzage bij de bibliotheek, VVV en het Bezoekerscentrum Schiermonnikoog.


  Oud nieuws