| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |


2012


4 mei 2012

Bericht van het bestuur
Gerard de Gier heeft aan de wal een bestuursfunctie aanvaard waardoor hij het voorzitterschap van onze vereniging niet meer optimaal kan vervullen.
Met ingang van 3 mei heeft hij daarom zijn functie als voorzitter neergelegd.
Het bestuur heeft adviesraadlid Piet Fokke Visser bereid gevonden het interim voorzitterschap op zich te nemen, hierdoor krijgt het bestuur de tijd om een nieuwe voorzitter te zoeken.
Wij bedanken Gerard voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.


HET JAARBOEK 2011 IS UIT

Donderdagmiddag 5 april om 17.00 uur vond de presentatie van het Jaarboek 2011 plaats, de achtste in de reeks.
Dit keer staat de jeugd van het eiland centraal. Het boek werd dan ook aangeboden op een plek waar de jeugd van nu maar ook van vroeger elkaar graag ontmoet n.l. de Toxbar of te wel dé Huiskamer van Schiermonnikoog. In het jaarboek wordt de geschiedenis van de Toxbar beschreven. Bestuurslid Marga Flink bood het eerste exemplaar aan aan Jan Berend Bazuin, voormalige eigenaar van 'De Tox'. Deze gaf het na een geestige speech door aan de nieuwe eigenaars van de Toxbar.

Het jaarboek is te koop bij Boekhandel Kolstein, de VVV en het Bezoekerscentrum, of te bestellen bij onze vereniging (info@theerenfeer.nl) voor de prijs van € 10,00.

Leden van 't Heer en Feer kunnen het jaarboek afhalen bij het Bezoekerscentrum tegen betaling van € 8,00.
Voor onze gasten is het een leuke herinnering aan het eiland Schiermonnikoog, het jaarboek laat in woord en beeld zien hoe een jaar op het eiland wordt beleefd.
Van de jaarboeken uit voorgaande jaren (2004-2010) zijn nog exemplaren te verkrijgen à € 5,00 per stuk, exclusief verzendkosten. HET JAARBOEK 2011 IS UIT

Donderdagmiddag 5 april om 17.00 uur vindt de presentatie van het Jaarboek 2011 plaats, de achtste in de reeks. Dit keer staat de jeugd van het eiland centraal. Het boek wordt dan ook aangeboden op een plek waar de jeugd van nu maar ook van vroeger elkaar graag ontmoet n.l. de Toxbar of te wel dé Huiskamer van Schiermonnikoog. Het eerste jaarboek zal daar het levenslicht zien.

Na met elkaar het glas te heffen is dit jaarboek een feit en is het te koop bij Boekhandel Kolstein, de VVV en het Bezoekerscentrum, of te bestellen bij onze vereniging (info@theerenfeer.nl) voor de prijs van € 10,00.

Leden van 't Heer en Feer kunnen het jaarboek afhalen bij het Bezoekerscentrum tegen betaling van € 8,00.
Voor onze gasten is het een leuke herinnering aan het eiland Schiermonnikoog, het jaarboek laat in woord en beeld zien hoe een jaar op het eiland wordt beleefd.
Van de jaarboeken uit voorgaande jaren (2004-2010) zijn nog exemplaren te verkrijgen à € 5,00 per stuk, exclusief verzendkosten.

Agenda Algemene Ledenvergadering
Cultuurhistorische Vereniging ''t Heer en Feer'
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op 24 februari 2012, in het Dorpshuis 'Ons centrum' te Schiermonnikoog, aanvang 20.00 uur.
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag van de ALV 25 februari 2011.
 4. Mededelingen
 5. Voortgangsrapportage
 6. Financieel
 7. Bestuursverkiezingen Aftredend en niet herkiesbaar: Roland Sikkema, Jan Holwerda en Bart Sikkema. Aftredend en herkiesbaar: Remkje Bouman en Letta Visser Voorgesteld nieuw bestuurslid: Els Claessens
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Volgende ALV, vrijdag 22 februari 2013 (onder voorbehoud)
 11. Pauze
 12. Vertoning van een film over eilanders, gemaakt door Marius van Delden en Dick Kool.
Verslag ALV 24 februari 2011 en Jaar- en financieel verslag zijn vanaf 6 februari 2012 op te vragen bij de secretaris Letta Visser: info@theerenfeer.nl, te raadplegen via de website: www.theerenfeer.nl en liggen ter inzage bij de bibliotheek, VVV en het bezoekerscentrum “De oude centrale”


2011

Collecties in het archief
Collecties die aan de Cultuur Historische Vereniging ''t Heer en Feer' worden geschonken (foto's, persoonlijke archieven) worden onder de noemer 'Collectie 't Heer en Feer' bewaard in het gemeentearchief van Schiermonnikoog en beheerd door de streekarchivaris, de heer Tjeerd Jongsma.
De inhoud van de collectie is te zien op de site van het Historisch Archief N.O.Friesland, www.hicnof.nl.
De collectie is in te zien op de dagen dat de heer Jongsma aanwezig is, op het gemeentehuis van Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, telefoon: 0519-535050.


Nieuw waardevol document komt uit

Vrijdag 14 oktober 2011 vindt de presentatie plaats van het boek 'In het voetspoor van monniken', het kerkelijk reilen en zeilen op Schiermonnikoog door de eeuwen heen. De heer Arie van der Stoep is de auteur van dit omvangrijke document en de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer te Schiermonnikoog de uitgever.

Waar zijn zij gebleven de monniken aan wie het eiland zijn naam te danken heeft? Het eiland der grijze monniken 'SCIERE MOENKELANGENOE' gelegen tussen de Lauwers en de Wester Eems.
Wat zochten zij hier en vooral: wat brachten ze hier ?

Dit boek geeft een gedetailleerd beeld,- met tekst, foto's en afbeeldingen - over het kerkelijk leven op Schiermonnikoog door de eeuwen heen.

Vanaf 14 oktober is dit boek voor € 15,00 te koop bij boekhandel Kolstein te Schiermonnikoog.
Ook is het te bestellen via onze website.

 Johanna Maria Reinhart-Balving rijdt met enkele nonnen
 na de mis terug naar de Willemshof.

 Schierstins anno 2010 in Veenwouden.

Luitjen Elles, van alles maakte hij een kunstwerkje
Op 10 juni is in het bezoekerscentrum de nieuwe expositie over Luitjen Elles geopend onder de naam: 'Luitjen Elles, van alles maakte hij een kunstwerkje'.

Lees meer...


april 2011

Jaarboek 2010

29 april is het jaarboek 2010 uitgekomen. Dit zevende jaarboek staat weer vol met boeiende wetenswaardigheden van een jaar Schiermonnikoog.
De presentatie heeft plaatsgevonden in de nieuwe wijk.

Aan deze wijk wordt in het jaarboek veel aandacht besteed.

Het jaarboek wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de
Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer.

Voor de leden van 't Heer en Feer is de prijs ook dit jaar weer € 8,-.
Voor niet-leden € 10,-

De leden van ’t H&F kunnen het jaarboek voor € 8,00 bij het bezoekerscentrum kopen.

Exemplaren uit alle jaren bieden we aan voor € 5,00 per stuk exclusief verzendkosten.

De jaarboeken, oude en nieuwe, kunt u bestellen via ons e-mailadres info@theerenfeer.nl


januari 2011

Beeldmateriaal gezocht!

De Cultuur Historische Vereniging " 't Heer en Feer" Schiermonnikoog heeft in haar doelstellingen o.m.staan: "het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf verzamelen, bewaren en onderhouden van het eilander erfgoed in de ruimste zin van het woord."

Dat doet zij inmiddels al ruim 20 jaar. In deze tijdspanne zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van het bewaren en bewerken van informatie. Ook 't Heer en Feer maakt inmiddels royaal gebruik van deze digitale mogelijkheden. T.b.v. onze activiteiten w.b. het opsporen en digitaal bewaren van beeldmateriaal plaatsen we hier een oproep. We willen heel graag zo volledig mogelijk inventariseren waar en bij wie foto- en filmmateriaal aanwezig is. Die opsporing is op zichzelf voor ons al van belang.

Als u ons dit meldt zullen wij u verzoeken om uw materiaal te mogen digitaliseren, op te slaan op schijf dus.
U krijgt uw materiaal gegarandeerd in ongeschonden staat terug, met daarbij voor u een kopie op schijf van de betreffende foto('s) of film.
Oude foto's geven ons op indringende wijze een beeld van hoe het vroeger op het eiland was. Namen krijgen een gezicht en gezichten kunnen een naam krijgen.
Oude dorpsbeelden leggen de geschiedenis van ons eiland op indringerder wijze vast dan woorden kunnen doen. Bewegende beelden werken wat dat betreft nog sterker.

Wij hopen op vele reacties, want wij vermoeden dat er nog heel veel onbekend, belangwekkend materiaal "onder de mensen is". We zien er naar uit!
Meldt u zich bij:
Marga Flink,
Tel.: 0519 531746
e-mail: m-flink@planet.nl


december 2010

Agenda Algemene Ledenvergadering
Cultuurhistorische Vereniging "'t Heer en Feer"

Vergaderstukken:
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op

25 februari 2011,

die gehouden wordt in het Dorpshuis "Ons centrum" te Schiermonnikoog, aanvang 20.00 uur.
 1. Opening
 2. Verslag van de ALV 12 februari 2010, jaar- en financieel verslag 2010. Deze stukken zijn vanaf 1 februari 2011 op te vragen bij de secretaris Letta Visser; info@theerenfeer.nl te raadplegen via de website: www.theerenfeer.nl en liggen ter inzage bij de bibliotheek, VVV en het bezoekerscentrum "De oude centrale".
 3. Mededelingen
 4. Voortgangsrapportage
 5. Financieel
 6. Aftredend en per jaar herkiesbaar: Jan Holwerda
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Volgende ALV, vrijdag 24 februari 2012 ( onder voorbehoud)
 10. Pauze
 11. Lezing "Terug naar Claercamp" door Ton Stierhout, gemeentesecretaris te Dantumadeel
 12. Sluiting

2010


15 april 2010

Jaarboek 2009 verschijnt eind april

Wie was F.H. Gasau?
Eind april is het Jaarboek Schiermonnikoog 2009 verschenen. Dit boekje, dat gezamenlijk wordt uitgegeven door Vereniging Dorpsbelang, Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer en Stichting It Eilaun, is alweer nummer zes in de rij.
In het jaarboek vinden we het vertrouwde overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar: de Kallemooi, het afscheid van meester Berends, de aangespoelde jassen, de Monnikenloop en nog veel meer.

In het hoofdstuk 'Eilanders' heten we de nieuwgeborenen welkom en nemen we afscheid van de overledenen. Ook is er een portret van een wel zeer opmerkelijke eilander.

In het hoofdstuk 'Jeugd' besteden we aandacht aan de fusie van de basisscholen met een kort overzicht van de historie van de beide scholen. Daarin onder meer antwoorden op vragen als: 'Wie was meester F.H. Gasau?', 'Hoe kwamen de basisscholen aan hun naam?' en 'Wie zaten er in de kleuterklas van 1975?


Leerkrachten en leerlingen van de beide basisscholen poseerden in 1987 bij het nieuwe schoolgebouw.

In het hoofdstuk 'Natuur' komen berkentrekkers, Soay-schapen en een witte kerkuil voorbij, terwijl we in het hoofdstuk 'Cultuur' behalve bij alle muzikale evenementen ook stilstaan bij de toneeluitvoering van Sierlikene Meu, bij de circustheaterdagen en het Midwinterfestival.

Bij de Sport zien we nog een keer de biljartwinnaars en natuurlijk het nieuwe oefenveld van De Monnik. In de laatste hoofdstukken een vermakelijk stukje geschiedenis van de vuilnisophaaldienst in verband met het ondergronds gaan daarvan en ten slotte de verrichtingen van enkele verenigingen en stichtingen.

Op de omslag prijkt de prachtige 'luchtfoto' die Ilja Zonneveld maakte bij de opening van de nieuwe gebouwen van de hulpverleningsdiensten. Het jaarboek zal voor € 10,- te koop zijn bij Boekhandel Kolstein, de VVV en het Bezoekerscentrum. Leden van Dorpsbelang en van 't Heer en Feer en begunstigers van It Eilaun betalen € 8,-, maar alleen bij het Bezoekerscentrum.


Wij kunnen het Jaarboek 2009 naar u opsturen.

De kosten daarvan zijn: Wilt u het jaarboek opgestuurd krijgen, maak dan het juiste bedrag over op onderstaande bankrekening met vermelding 'Jaarboek 2009'.
Vergeet niet bij uw overschrijving ook het adres te vermelden waar het boek naartoe gestuurd moet worden.

Bankrekening: 10.63.78.074
t.n.v. Stichting It Eilaun inzake Almanak

IBAN:  NL56 RABO 0106 3780 74
BIC:    RABO NL2U - Rabobank10 april 2010

Taalroute geopend Op zaterdag 10 april jl. werd op feestelijke wijze de Taalroute geopend. Ruim dertig belangstellenden zagen en hoorden hoe Sytze Schut als dorpsomroeper al zingend de Reeweg afliep naar de Blauwe Palen, waar we ons verzameld hadden bij tegel nr. 2, met een gedicht in de eilander taal over de polder, die ons is nagelaten door dhr. Banck, heer van Schiermonnikoog in de tweede helft van de 19e eeuw.
Eenmaal bij de groep aangekomen zongen we allemaal mee: 'Hest it heersd, hest it heersd, wy bin ús taal nach net ferleersd!'

Dat klinkt heel zelfverzekerd, toch wordt het aantal mensen dat 'eilanders' spreekt, steeds kleiner. Een klein aantal ouderen kan zich nog in het echte eilanders uitdrukken, terwijl de jongere generaties het meer houden bij het Fries of het Nederlands. Om toch het eilanders in leven te houden, is een aantal jaren geleden de Taalplúech in het leven geroepen.
Onder leiding van oud-onderwijzer Henk Koning oefenden geïnteresseerden zich in de unieke eilander taal, waarin o.a. invloeden vanuit Scandinavië terug te vinden zijn.

Om ook bij gasten de eilander taal onder de aandacht te brengen, heeft Henk Koning een project bedacht waarbij tegels op diverse plekken op het eiland geplaatst zouden worden, met daarop een gedicht in het eilanders. Dit gedicht heeft dan betrekking op de plek waar de tegel ligt. Een plan werd gemaakt, de eerste stap gezet.

Door allerlei omstandigheden is het niet direct tot een vervolg gekomen. Ongeveer anderhalf jaar geleden is het idee weer opgepakt, en versneld uitgevoerd. Dat heeft erin geresulteerd dat nu op negen plekken op het eiland gedichten te vinden zijn van drie eilander dichters, te weten Lammert Wiersma, Pita Grilk, en Jacob Fenenga. De vertaling in het Nederlands, Duits en Engels is tegen een kleine vergoeding te krijgen bij het bezoekerscentrum en het VVV.

En de feestelijke opening van deze Taalroute werd dus zingend ingeluid!
Vervolgens liepen we een stukje van de route. Onderweg kwamen we vier gedichten tegen. Te beginnen bij het bankje bij de Blauwe Palen, en verder ook bij de bank van Banck, het Melle Grietjepad en het Plantsoen in het dorp.
Twee eilander kinderen, Jesse Woudstra en Esmee Schut, onthulden deze tegels, en droegen daarna het gedicht voor. Anderen vertelden en zongen vervolgens allerlei anekdotes over de plekken waar we langskwamen, en zo hoorden we in het eilanders van wie de 'stokken laun yn de palder' waren in de goeie ouwe tijd, en dat twee eilander jongens die op een zelfgemaakt vlot met eb vanaf het wad afdreven naar zee, gered werden door een oplettende eilander, die ze vervolgens met een ferme trap tegen het achterwerk naar het dorp bonjourde.
Toen we bij de Tjattel van een welverdiende kop koffie genoten, want het was nog behoorlijk fris buiten, luisterden we ter afsluiting nog muisstil naar de donkerbruine stem van Marten Kok, die ons het mooie verhaal van de Tjatteljúed vertelde:

Vier schipbreukelingen, die op het strand waren aangespoeld en die alleen zichzelf en één koperen ketel hadden gered, splitsten zich in tweetallen, om vervolgens op zoek te gaan naar de beschaving. De twee zonder ketel kwamen veilig in het dorp terecht, van de twee met de ketel is nooit meer iets vernomen. Die twee schijnen het nu voorzien te hebben op de kleine kinderen, die te laat nog buiten zijn, en soms schijn je, als het stormt, de ketel nog te kunnen horen in nacht en ontij..

De koffiepot bij de Tjattel fluisterde deze morgen toch een veel vriendelijker liedje: 'Hest it heersd, hest it heersd, wy bin ús taal nach net ferleersd..'


1 maart 2010

Verkeerde foto
In het zojuist verschenen themanummer 'Merklappen, nuttige handwerken, kleding' is per abuis een verkeerde foto geplaatst.
Deze twee foto's hadden op pagina 22 naast elkaar behoren te staan:

 
Verstellapje
Alleen aan de achterkant is te zien dat er echt een vierkant lapje in versteld is!
2009

Vergaderstukken ALV 27 februari 2009
Tentoonstelling 2009/2010