» ALV dd 23 februari 2019

ALV dd 23 februari 2019

Hieronder volgt een beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 februari.
Het volledige verslag staat in deze website onder de kop 'Vereniging'.

Op de zonnige zaterdag 23 februari kwamen in het Dorpshuis bestuur en een groot aantal leden bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Er werd teruggekeken op een bewogen en mooi jaar. De grondlegger van de vereniging, Henk Koning, overleed op 17 maart. Kort daarna moest Erik Gerbrands als voorzitter aftreden vanwege zijn nieuwe functie als wethouder. Die functies corresponderen niet.

Het jaar kreeg een wel zeer positieve wending. Er kwam vers bloed in het bestuur – Joyce van Bon werd de nieuwe voorzitter en ook Etty van der Veer trad toe. Ze werden door de leden beiden gekozen in een bijzondere ledenvergadering daartoe op 21 juli. Tegelijkertijd kregen we als vereniging de tijdelijke beschikking over het Koningshuis, zo niet officieel geheten maar algemeen bekend. Hier woonden voorheen Henk Koning en zijn vrouw Annie.

Het Koningshuis was vanaf de start een groot succes. Het geeft ons als vereniging de mogelijkheid duidelijker naar buiten te treden met wat we te bieden hebben. En dat slaat aan. Het levert meer leden op, meer inkomsten.

Er is veel ontwikkeld afgelopen jaar. De website is vernieuwd, er is een project heemkunde gestart op school, de eilander taal krijgt veel aandacht m.n. door talenwonder Dyami Millarson met een grote interesse voor kleine talen, er werden lezingen georganiseerd in het Koningshuis, Klozum werd er gevierd. Het tijdelijke gebruik is verlengd. B&W bezint zich op de toekomst van het Koningshuis, waarvoor gesprekken met het bestuur lopen.

Mede dankzij het Koningshuis was 2018 ook financieel een goed jaar, aldus de penningmeester. Er werden meer boekjes verkocht, er kwamen meer donaties binnen, het ledenaantal steeg. Met het Jaarboek wordt verlies geleden. We zullen als bestuur meer aan de PR daarvoor gaan doen.

Van de werkgroepen werd verslag gedaan. Er is veel vraag naar menskracht. Dit geldt m.n. voor de werkgroepen expositie, collectiebeheer, funerair erfgoed, website. Hilbert vroeg namens de redactie van het tijdschrift om meer kopij.

Voor zowel Eric Augusteijn als Hans Vugts moet uitgekeken worden naar opvolging in het bestuur.

De ANBI-status is behouden dankzij de nodige maatregelen. Dit betekende dat we de Stichting en de Vereniging, die met elkaar vergroeid waren tot éen geheel, weer moesten splitsen. Tijdens de vergadering werd het huidige bestuur voor de Vereniging door de leden geaccepteerd als bestuur voor de Stichting, een formaliteit die nog moest plaatsvinden en waarop ter plekke door een van de leden op gewezen werd.

Halverwege de vergadering was er een pauze. Frits Roelsma had een kort filmpje gemaakt over de taalstenen dat te zien was op het grote scherm, er was koffie en thee, uit een selectie boekjes uit het archief kon tegen een vergoeding door leden gekozen worden.

Vanuit de zaal kwamen diverse vagen en opmerkingen, o.a. werd aandacht gevraagd voor de op het eiland bestaande verzamelingen van particulieren. Daar moet een goed inzicht en overzicht van komen, zodat geïnteresseerden de weg daarheen kunnen vinden. We moeten vooral zorgen dat die op het eiland blijven. Ook werd gevraagd de eilander gebruiken in ere te houden. Ze staan soms onder druk, zoals Kallemooi ten gevolge van acties door groeperingen van buiten tegen de haan in de mand.

De voorzitter sprak dank uit voor alle vrijwilligers binnen de vereniging en voor de aanwezigen voor hun aandacht.

Na sluiting hield Theo de Vries een lezing over de periode 1955-1972 op het eiland. Het ging nu eens niet over alle grote gebeurtenissen waar vaak genoeg aan gerefereerd wordt. Hij vertelde vooral over allerlei opmerkelijke en vaak ook grappige gebeurtenissen in het alledaagse leven. Zijn verhaal ging vergezeld van prachtige foto’s uit die periode. De tijd die hij gekregen had, een half uur, was eigenlijk te kort.

De algemene ledenvergadering voor 2020 is bepaald op zaterdag 22 februari om 14.00u in het Dorpshuis.