» 21 juli: Bijzondere ledenvergadering

21 juli: Bijzondere ledenvergadering

Bestuursverkiezing als gevolg van het aftreden van Erik Gerbrands als voorzitter.

Het bestuur van ’t Heer en Feer
nodigt de leden van de vereniging uit voor een
BIJZONDERE LEDENVERGADERING
op zaterdag 21 juli 2018

in de werkruimte van ’t Heer en Feer (Dorpshuis, achterzijde),
aanvang 14.30 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bestuursverkiezing – kandidaten: mw. Joyce van Bon en mw. Etty van der Veer
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting
Als gevolg van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft Erik Gerbrands de functie van wethouder van de gemeente Schiermonnikoog aanvaard. Daarom heeft hij, voorafgaand aan zijn installatie, per 23 april jl. helaas zijn functie als voorzitter van ’t Heer en Feer moeten neerleggen, daar deze beide functies niet verenigbaar zijn. De functie van voorzitter is sindsdien vacant.

Het bestuur prijst zich gelukkig twee kandidaten te hebben gevonden die zitting willen nemen in het bestuur. Het zijn Joyce van Bon en Etty van der Veer.

Nieuwe bestuursleden moeten volgens de statuten door de ledenvergadering gekozen zijn, vandaar deze bijzondere vergadering op een ongebruikelijk moment in het jaar.

Het bestuur wil zich graag verder versterken, vandaar dat we beide kandidaten willen voordragen als bestuurslid. Naast een voorzitter zal ook een vicevoorzitter worden aangesteld, zodat het aantal bestuursleden, indien de ledenvergadering daarmee instemt, van vier naar vijf gaat. De verdeling van de functies zal na de aanstelling, binnen het bestuur plaatsvinden.

Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een week voor de vergadering, zaterdag 14 juli 2018, 24:00 uur, melden bij het bestuur (bestuur@theerenfeer.nl) .

Indien u niet in de gelegenheid bent naar de bijzondere ledenvergadering te komen, heeft u het recht uw stem te laten uitbrengen door een daartoe gemachtigd ander lid.

Als bestuur vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij hopen u te verwelkomen op 21 juli.

Namens de het bestuur,

Els Claessens (secretaris)
Hans Vugts (penningmeester)
Eric Augustijn (bestuurslid)