» Stichting Beheer Historisch Erfgoed’t Heer en Feer

Stichting Beheer Historisch Erfgoed
’t Heer en Feer

De collectie van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer en de exploitatie van het Koningshuis is ondergebracht in de Stichting Beheer Historisch Erfgoed 't Heer en Feer.

De collectie bestaat uit boeken, publicaties, documenten, beeld- en geluidsmateriaal en objecten.

Belangstellenden kunnen op afspraak de collectie bekijken, zoals de uitgebreide digitale fotocollectie en de bibliotheek met ongeveer 500 boeken over de cultuurhistorie van het eiland. De ingebonden jaargangen van de Dorpsbode vanaf 1948 vormen, naast de vele andere documenten die bewaard zijn gebleven, een waardevolle bron voor eilandonderzoekers: schrijvers, kunstenaars, studenten, scholieren, stamboomonderzoekers en gewoon nieuwsgierigen.

Een overzicht van de collectie is terug te vinden op deze website.

Doelstelling
Contact
Bestuur
Financiële verslaglegging en jaarverslag
ANBI
Steun de stichting

Onderstaande stukken, met name het beleidsplan en het jaarverslag, geven een beeld van de aktiviteiten van de stichting.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het vergaren van historische objecten en collecties, welke behoren tot het erfgoed van het eiland Schiermonnikoog en het tentoonstellen van dit erfgoed aan een breed publiek. Daarnaast vergaart de stichting financiële middelen om deze historische objecten aan te kopen en te beheren op een zodanige wijze dat deze de tand des tijds kan doorstaan.

Contact

Secretariaat: Stichting Beheer Historisch Erfgoed ‘t Heer en Feer Schiermonnikoog
Koningshuis
Nieuwestreek 1
9166 LX SCHIERMONNIKOOG
secretaris@theerenfeer.nl

Website www.theerenfeer.nl

E-mail info@theerenfeer.nl

Voor een afspraak om de collectie te bekijken: archief@theerenfeer.nl

Bestuur

De stichting heeft de volgende bestuurssamenstelling:

  • • Astrid van Bon, voorzitter
  • • Richard van Heijningen, vice-voorzitter
  • • Joyce van Bon-Peereboom, secretaris
  • • Frits Roelsma, penningmeester
  • • Annemarth Sterringa, collectiebeheer

Het bestuur (bestuur@theerenfeer.nl) bestuurt de stichting in overeenstemming met het doel van de stichting zoals geformuleerd in de statuten. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen d.w.z. de helft plus één.

Het bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verslaglegging en jaarverslag

De penningmeester maakt jaarlijks een rekening van zijn beheer over het afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiële positie van de stichting. De secretaris maakt jaarlijks een jaarverslag.

ANBI

De Stichting Beheer Erfgoed ’t Heer en Feer is op 1 januari 2009 bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en op 1 januari 2012 als culturele ANBI.

Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan de stichting. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. Meer over de culturele ANBI.

Statutaire naam: Stichting Beheer Historisch Erfgoed ‘t Heer en Feer Schiermonnikoog
• Inschrijfnummer Handelsregister: 01120243
• RSIN/fiscaal nummer: 818065138

De Stichting Beheer Erfgoed ’t Heer en Feer is beter bekend onder de naam ’t Heer en Feer.

Steun de stichting

Steun de stichting en lever een onmisbare bijdrage aan het verder verrijken van de collectie, het onderhoud ervan en het erfgoed tentoon te stellen aan een breed publiek.
Steun van particulieren, fondsen en het bedrijfsleven is van essentieel belang. Elke bijdrage is welkom!

ANBI-status
De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Waar gaat uw bijdrage naartoe?
Dankzij de bijdragen van onze steungevers konden wij bijvoorbeeld onderhoud plegen aan de stenen van de taalroute die op negen markante plekken op het eiland liggen en kon het Koningshuis worden ingericht.

Ook is de film ‘Walvis in Zicht’ aangekocht. Een bioscoopfilm uit 1947 over de expeditie naar de Zuidpool waarin een aantal eilanders voor komen. Een kijkje in de wereld van de walvisvaart.
Ook willen we graag de Dorpsbodes van de laatste vijf jaar professioneel laten inbinden zodat deze naast de ingebonden exemplaren vanaf 1947 neergezet kunnen worden in de bibliotheek.
En natuurlijk is er veel geld nodig voor het onderhoud van het Koningshuis.

Donatie

Wilt u een eenmalige schenking doen? Gebruik hiervoor de volgende gegevens:
• IBAN nummer: NL10RABO 0337 0380 15
• Ten name van ‘Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog’
• Onder vermelding van ‘Donatie stichting’
• Swiftcode: RABO NL2U

Meer informatie
Meer informatie over schenken vindt u op de pagina Doneren of neem contact op met penningmeester@theerenfeer.nl