» Cultuur Historische Vereniging’t Heer en Feer

Cultuur Historische Vereniging
’t Heer en Feer

De Cultuur Historische Vereniging 't Heer en Feer telt zo'n 490 leden. Hiervan wonen er 200 op Schiermonnikoog. De anderen zijn eilandliefhebbers aan de vaste wal. De Vereniging heeft als doel het opsporen en registreren van eilander erfgoed en het verspreiden van de kennis daarover.

Doelstelling
Contact
Bestuur
Financiële verslaglegging en jaarverslag
ANBI
Lidmaatschap
Donatie

Als lid ontvangt u het tijdschrift dat vier maal per jaar verschijnt en een themanummer.

Daarnaast verzorgt de Vereniging ieder jaar het Jaarboek Schiermonnikoog met alle eilander wetenswaardigheden.

De collectie van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer is ondergebracht in De Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer. De collectie bestaat uit publicaties, documenten, beeld- en geluidsmateriaal en objecten.

Doelstelling

De Vereniging stelt zich ten doel het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf verzamelen, bewaren en onderhouden van het eilander erfgoed in de ruimste zin van het woord.

Bovendien wil zij de belangstelling voor dit erfgoed bevorderen onder allen die zich op wat voor manier dan ook met Schiermonnikoog verbonden voelen.

De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • • het doen verschijnen van een eigen tijdschrift;
 • • het organiseren van tentoonstellingen met daarop afgestemde tijdschriftnummers;
 • • uitgifte van eigen publicaties in de zogeheten ’t Heer en Feer – reeks;
 • • het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
 • • het registreren en /of zelf vergaren, bewaren en onderhouden van documenten en objecten;
 • • het zo mogelijk met derden bewaren en zo nodig oprichten van monumenten;
 • • het met derden verwerven en onderhouden van een noodzakelijk geachte accommodatie ten behoeve van het bewaren, onderhouden en vervolgens publiekelijk tonen van het eilander erfgoed;
 • samenwerking met alle andere op het eiland op het eigen erfgoed gerichte organisaties, verenigingen, stichtingen en groepen;
 • • samenwerking met gelijksoortige organisaties op andere Waddeneilanden.

De volledige statuten.

Contact

Secretariaat: Cultuur Historische Vereniging ‘t Heer en Feer Schiermonnikoog
Koningshuis
Nieuwestreek 1
9166 LX SCHIERMONNIKOOG
secretaris@theerenfeer.nl

Website www.theerenfeer.nl
E-mail info@theerenfeer.nl

Penningmeester/Ledenadministratie:
Frits Roelsma
penningmeester@theerenfeer.nl

Rekening Rabobank Noordoost Friesland
IBAN nummer: NL83RABO 0346 1834 13
Swiftcode: RABO NL2U
Incassant-ID: NL73ZZZ400060930000

Aanmelding als lid, machtiging, adreswijziging, vraag of bericht sturen.

Bestuur

De Vereniging heeft de volgende bestuurssamenstelling:

 • • Astrid van Bon, voorzitter
 • • Richard van Heijningen, vice-voorzitter
 • • Joyce van Bon-Peereboom, secretaris
 • • Frits Roelsma, penningmeester
 • • Annemarth Sterringa, collectiebeheer

Het bestuur (bestuur@theerenfeer.nl) bestuurt de Vereniging in overeenstemming met het doel van de vereniging zoals geformuleerd in de statuten. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een ledenvergadering gehouden.
Het bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verslaggeving en jaarverslag

De penningmeester maakt jaarlijks voor 1 maart een rekening van zijn beheer
over het afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiële positie van
de vereniging. De secretaris maakt voor genoemde datum een jaarverslag.

ANBI

De Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer is op 1 januari 2009 bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en op 1 januari 2012 als culturele ANBI.

Dit betekent dat de vereniging geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan de vereniging. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. Meer over de culturele ANBI.

Statutaire naam: Cultuur Historische Vereniging ‘t Heer en Feer Schiermonnikoog
• Inschrijfnummer Handelsregister: 40006093
RSIN/fiscaal nummer: 812515262

De Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer is beter bekend onder de naam ’t Heer en Feer.

Lidmaatschap

Word lid van de Vereniging en ontvang jaarlijks drie tijdschriften en een themanummer.
Daarnaast kunt u het Jaarboek Schiermonnikoog met korting aanschaffen.

Lid worden


.

Donatie

Waar gaat uw bijdrage naartoe?
Met alleen de contributie kan de Vereniging geen extra uitgaven doen. Twee onderwerpen waarvoor extra steun wordt gevraagd zijn:

Eilander taal
Steeds minder mensen spreken Eilanders. Toch zit de Eilander taal tot in de haarvaten van de eilander cultuur verweven. Een eigen taal bindt en boeit. We kunnen de taal behouden door in het Eilanders te blijven zingen en volksverhalen voor onze kleinkinderen op te schrijven. Ook over het ontstaan van de Eilander taal in combinatie van de ligging van Schiermonnikoog, is veel te vertellen. Zo ook de verbondenheid van het Eilanders met de natuur. Om de taal levendig te houden is geld nodig!

En natuurlijk is er geld nodig voor activiteiten in het Koningshuis

Wilt u een eenmalige schenking doen? Gebruik hiervoor de volgende gegevens:
• Rabobank Noordoost Friesland
• IBAN nummer: NL83RABO 0346 1834 13
• Ten name van ‘Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer Schiermonnikoog’
• Onder vermelding van ‘Donatie Vereniging’
• Swiftcode: RABO NL2U

Meer informatie
Meer informatie over schenken? Kijk op de pagina Doneren of neem dan contact op met penningmeester@theerenfeer.nl