» Gedicht ’t Eilaun van Pita Grilk

Gedicht ’t Eilaun van Pita Grilk

't Eilaun (Schiermonnikoogs)

‘k Hew dyn heer en feer fersangen
eilaun. Ne bin ik múed en stil;
‘k Wúe dy yn myn liêten fange;
al wat wiê, wat wazze sil.

‘k Mocht dyn taal to rymen minge;
ús musyk is ’t, aud en swiêt;
maar dyn siêl lat him net twinge:
biste mair as myn lytj liêt.

Het Eiland (vertaling)

‘k Heb jouw hele reilen en zeilen bezongen
eiland. Nu ben ik moe en stil;
‘k Wilde je in mijn liederen vangen;
Al wat was, wat wezen zal.

‘k Mocht je taal mengen om te rijmen;
onze muziek is het, oud en zoet;
maar jouw ziel laat zich niet dwingen:
Je bent meer dan mijn klein lied.

Pita Louise Grilk (Schiermonnikoog, 21 juli 1905 - Leeuwarden, 16 mei 1980) was een Friese dichteres, die gedichten publiceerde in het Schiermonnikoogs

Pita Louise Grilk (Schiermonnikoog, 21 juli 1905 - Leeuwarden, 16 mei 1980) was een Friese dichteres, die gedichten publiceerde in het Schiermonnikoogs